Informacja RODO

Dla osób przebywających na terenie EXPO Łódź

I

[Kontakt]

1. Administratorem Danych osobowych jest EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609,

2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej adres,

b) e-mailowo: info@expo-lodz.pl,

c) telefonicznie: 48 42 636298,

d) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: expo-iod@armsafield.com.

II

[Cele, podstawy prawne]

1. Administrator przetwarza dane osobowe jakim jest wizerunek na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie EXPO Łódź na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO.

2. W toku odbywających się w EXPO Łódź imprez oraz wydarzeń wykonywane są fotografie celem dokumentacji ich przebiegu. Wykonane zdjęcia są wykorzystywane w celach promocji i marketingu Administratora na portalach Facebook oraz Instagram, a także w innych materiałach promocyjnych.

3. Uczestnicząc w imprezie/wydarzeniu wyrażają Państwo automatycznie zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w powyżej wymienionych celach.

III

[odbiorcy danych osobowych]

1. W zakresie danych, które są utrwalane za pomocą monitoringu i są wykorzystywane do celów zapewnienie bezpieczeństwa, odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty świadczące dla nas usługi ochrony,

b) inne podmioty posiadające podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych (m.in. organy ścigania).

2. W zakresie danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych i promocyjnych dostęp do danych osobowych będą miały podmioty, które świadczą dla nas usługi związane z prowadzeniem portali społecznościowych (Facebook oraz Instagram) oraz ich użytkownicy.

IV

[Okres przechowywania danych]

1. Dane osobowe gromadzone poprzez monitoring, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rejestracji.

2. Dane osobowe wykorzystywane w celach promocyjnych oraz marketingowych będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.