Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609, e-mail: info@expo-lodz.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Wesołowski e-mail: expo-iod@armsafield.com
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)     w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

b)     w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych na podstawie art. 29 RODO, o ile będzie to konieczne do celów przetwarzania,

  1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (lub organizacji międzynarodowej).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zawarcia umowy z administratorem, nie dłużej niż rok od ich uzyskania.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Panią/Pana podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduję niemożność zawarcia umowy.