RODO

Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

 

I

[Administrator Danych]

 

EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609.

Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
 2. pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,
 3. poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: expo-iod@armsafield.com.

 

II

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

 

 1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
  1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,
  3. przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,
  4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
  5. wykonania umowy (w tym również zamówień publicznych),
  6. w celu nawiązania współpracy,
 2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefonu jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.
 3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.

 

III

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

 

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

 • kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi,
 • dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
 • wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata,
 • przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)

b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:

 1. utrzymania poczty elektronicznej
 2. windykacji
 3. doradcze i prawne

2. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich

 

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do danych,
  2. do otrzymania kopii danych,
  3. do sprostowania danych,
  4. do usunięcia danych,
  5. do ograniczenia przetwarzania,
  6. do przenoszenia danych,
  7. do sprzeciwu,
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.